Thứ Tư, ngày 20 tháng 4 năm 2011

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN

              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM    Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2011

                          ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍN
H
Tại trường Bồi dưỡng Nhà giáo và CBQLGD tỉnh Phú Thọ
                    Khóa VI (2011-2012)
       (Môn Kinh tế Chính trị Mác Lênin: 30 tiết đầu)

Câu 1: Những ưu thế và hạn chế của sản xuất hàng hóa ?

Câu 2: Hai thuộc tính của hàng hóa? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa?

Câu 3: Lượng giá trị của hàng hóa? Mối quan hệ giữa lượng giá trị của hàng hóa với mức tăng năng xuất lao động?

Câu 4: Quy luật lưu thông tiền tệ và giải thích hiện tượng lạm phát?

Câu 5: Nội dung yêu cầu tác dụng của quy luật giá trị qua các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản ?

Câu 6: Mẫu thuẫn trong công thức chung của tư bản? Vì sao nói lý luận về hàng hóa sức lao động là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn đó?

Câu 7: Thế nào là giá trị thặng dư tương đối, tuyệt đối và giá trị thặng dư siêu ngạch?

Câu 8: Vì sao nói quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản?

Câu 9: Thế  nào là lợi nhuận? Mối quan hệ giữa lợi nhuận với giá trị thặng dư? Tỷ suất lợi nhuận với tỷ suất giá trị thặng dư ?

Câu 10: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư ?

Ghi chú: Đề nghị các học viên trong lớp TCLLCT HC khóa VI giành thời gian làm đề cương chi tiết, sau đó gửi vào E-mail: lopchinhtrik6@gmail.com
để các thành viên trong lớp cùng tham khảo và đóng góp ý kiến cho đầy đủ.

                                                  Thị xã Phú Thọ, ngày 17/4/2011
                                                            TM. Ban cán sự lớp
                                                            Nguyễn Mạnh Hùng
                                                                 0912 181 282
                                              Email: phuhungbaibang@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét