Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN

              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM    Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2011

                          ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍN
H
Tại trường Bồi dưỡng Nhà giáo và CBQLGD tỉnh Phú Thọ
                    Khóa VI (2011-2012)
       (Môn Kinh tế Chính trị Mác Lênin: 30 tiết đầu)

Câu 1: Những ưu thế và hạn chế của sản xuất hàng hóa ?

Câu 2: Hai thuộc tính của hàng hóa? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa?

Câu 3: Lượng giá trị của hàng hóa? Mối quan hệ giữa lượng giá trị của hàng hóa với mức tăng năng xuất lao động?

Câu 4: Quy luật lưu thông tiền tệ và giải thích hiện tượng lạm phát?

Câu 5: Nội dung yêu cầu tác dụng của quy luật giá trị qua các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản ?

Câu 6: Mẫu thuẫn trong công thức chung của tư bản? Vì sao nói lý luận về hàng hóa sức lao động là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn đó?

Câu 7: Thế nào là giá trị thặng dư tương đối, tuyệt đối và giá trị thặng dư siêu ngạch?

Câu 8: Vì sao nói quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản?

Câu 9: Thế  nào là lợi nhuận? Mối quan hệ giữa lợi nhuận với giá trị thặng dư? Tỷ suất lợi nhuận với tỷ suất giá trị thặng dư ?

Câu 10: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư ?

Ghi chú: Đề nghị các học viên trong lớp TCLLCT HC khóa VI giành thời gian làm đề cương chi tiết, sau đó gửi vào E-mail: lopchinhtrik6@gmail.com
để các thành viên trong lớp cùng tham khảo và đóng góp ý kiến cho đầy đủ.

                                                  Thị xã Phú Thọ, ngày 17/4/2011
                                                            TM. Ban cán sự lớp
                                                            Nguyễn Mạnh Hùng
                                                                 0912 181 282
                                              Email: phuhungbaibang@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét